Repeaterudvalget blev dannet 24. september 1977 på et møde, hvor ca. 35 repeaterlicensindehavere var til stede.

Repeaterudvalget har således eksisteret i mere end 40 år.

Repeaterudvalget var fra starten i 1977 uafhængigt og uden tilknytning til EDR.

Repeaterudvalgets væsentligste opgave er at koordinere placeringer og frekvenser m.m. for repeatere i Danmark, så de giver brugerne de mest optimale forhold ved at minimere forstyrrelser mellem repeatere på samme frekvenspar, samt at informere om, hvad der sker på de tekniske og lovgivningsmæssige områder.

Ansøgninger og henvendelser bliver behandlet uden hensyntagen til hvilken teknologi det handler om, og uden skelen til om ansøgere eller grupper er medlemmer af EDR.

Efter en del år blev der lavet en aftale mellem EDR og repeaterudvalget om samarbejde, muligvis på grund af, at Post og Telegrafvæsenets radiotekniske tjeneste i en periode ønskede at kunne konsultere repeaterudvalget ved tildeling af repeaterlicenser og frekvenser.

Aftalen mellem P&T og repeaterudvalget blev annulleret, da P&T radioteknisk tjeneste blev til Telestyrelsen (nu Energistyrelsen).

Repeaterudvalget besluttede ved elektronisk afstemning den 19. februar 2018 enstemmigt at afbryde samarbejdet med EDR, fordi udvalget ikke ønsker at være part i den igangværende uro omkring EDR.

Dette meddelte udvalget i mail af 23. februar 2018 til OZ3ZU.

Beslutningen blev også tilsendt den midlertidige bestyrelse til brug på bestyrelsesmødet den 17.marts 2018.

Repeaterudvalgets kommissorium er blevet tilrettet på de punkter som vedrører EDR og blev forelagt, sat til afstemning og vedtaget på repeatercertifikat-indehaver-møde i Odense den 22. september 2018.

Repeaterudvalget vælges hvert andet år (lige årstal) på et møde hvor alle repeatercertifikat-indehavere har adgang. Medlemskab af EDR er ikke en betingelse for at deltage.
De fremmødte repeatercertifikatindehavere er valgbare og har stemmeret.

Se de nærmere regler herfor i kommissorium længere nede på denne side.

Udvalget har efter repeater-certifikat-indehavermødet i 2018 følgende medlemmer:

Formand: OZ5WU,  Michael Wehnert : michael@wehnert.dk   mobil 40 13 74 00

Medlemmer : OZ1JEE Bjarne, OZ1AHV Finn, OZ3MAJ Martin, OZ8DD, Peter.

Suppleanter : OZ1IIO, OZ7YD, OZ1AFR, OZ1EW og OZ1LN.

Udvalget indsamler løbende så mange data som muligt for de aktive repeatere, til brug for udarbejdelse af opdaterede repeaterdækningskort og datalister.

Til dette arbejde er det udvalgets ønske, at alle repeatercertifikatindehavere løbende vil bidrage med de nyeste data for deres repeatere.

Det anbefales at FM-analog repeatere er udstyret med pilottonemodtager og eventuelt pilottonesender.
Dette vil fjerne mange forstyrrelser, både fra andre repeatere og fra trådløse vejrstationer m.m.

Frekvenspar tildeles i 12.5 kHz raster, og det er derfor meget vigtigt at modtager og sender er tilpasset dette.

Ved ansøgning om nyt frekvenspar eller ved ændring af aktive repeateres data anvendes repeaterudvalgets ansøgningsskema.

Oplysningerne markeret med gult i ansøgningsskemaet udfyldes, og skemaet indsendes.

Der findes i skemaet links til hjælpeværktøjer for koordinat bestemmelse – ASL (jordhøjde på QTH) og QRA locator, brug dem så vi får de bedste data.

Skema til brug ved ansøgning og ændringer findes her:

KLIK -> AnsøgningsSkema til RepeaterUdvalget

Skemaet sendes til udvalgets formand eller et udvalgsmedlem.

Link til repeaterudvalgets Yahoo-gruppe med korrespondance til og fra repeaterudvalget :
KLIK -> Yahoo gruppe Repeater_oz
Det anbefales, at man opsætter sin Yahoo-konto, så man automatisk får mail, når der er aktivitet i gruppen.

KLIK -> Kommissorium 2018 for repeaterudvalget.

KLIK -> Om Pilottoner

KLIK -> Om retnings-antenner

KLIK -> Seneste referat fra repeater certifikats indehaver møde

KLIK -> Energistyrelsens hjemmeside. (åbner i nyt vindue)

Lister med frekvenser over danske repeatere og RPUs båndplaner finder du via dette link :
KLIK -> www.oz1ln.dk/kort_og_lister/

I ‘gamle dage’ blev repeaterne placeret på frekvenser som er delelige med 25 kHz (x00, x25, x50 og x75)
Da de første digitale D-Star repeatere kom til Danmark i 2009 blev disse placeret i mellemrummene mellem de eksisterende FM analog repeatere.
Der blev ret hurtigt frigivet et specielt frekvensområde til D-Star (434.5125 til 434.5875 MHz) og nye D-Star repeatere kom til at ligge der.
Da de første DMR repeatere i Danmark i 2014 skulle have anvist frekvens blev det igen i mellemrummene mellem de analoge.
I 2015 begyndte DMRplus repeaterne også at komme, og de blev også proppet ind i mellemrummene mellem de analoge.

Metoden med at lægge analoge og digitale repeatere skiftevis viste sig at være en dårlig ide, fordi mange analoge brugerradioer ikke er selektive nok til at udelukke en repeater på en 12.5 kHz nabokanal.
Dette gav anledning til en del utilfredshed blandt brugerne af de analoge repeatere.
Repeaterudvalget besluttede derfor på et udvalgsmøde i Fredericia den 8. november 2015 at lave en ny plan.

Repeaterudvalgets overordnede plan for 70 cm repeaterområdet kan ses herunder:

Planen blev godt modtaget af repeatergrupperne, og i løbet af få måneder havde de fleste repeatere skiftet frekvens efter denne plan.

Herunder ses i skemaform hvilke medlemmer repeaterudvalget har haft gennem tiden.
Det har været svært at finde disse oplysninger, og måske er der enkelte fejl ;o(
Har du rettelser eller flere data er du velkommen til at maile til mig : OZ1LN.Lasse@gmail.com